(تدبیر) گروه سرمايه گذاری تدبير - شرکت های بورسی - - شرکت های بورسی