(خاور) ایران خودرودیزل - شرکت های بورسی - - شرکت های بورسی