(خودکفا) اقتصادی و خودكفايی آزادگان - شرکت های بورسی - - شرکت های بورسی