(تکنار) مجتمع معادن مس تکنار - شرکت های بورسی - - شرکت های بورسی