(ثاباد) توریستی و رفاهی آبادگران ایران - شرکت های بورسی - - شرکت های بورسی