(ثغرب) سرمایه گذاری مسکن شمالغرب - شرکت های بورسی - - شرکت های بورسی