(ثرود) سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - شرکت های بورسی - - شرکت های بورسی