(تلیسه) دامداری تليسه نمونه - شرکت های بورسی - - شرکت های بورسی و فرابورسی