(تمحرکه) ماشین سازی نیرومحرکه - شرکت های بورسی - - شرکت های بورسی و فرابورسی