(تيپيكو) سرمایه گذاری دارویی تأمین - شرکت های بورسی - - شرکت های بورسی و فرابورسی